วิสัยทัศน์

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมการเกษตรของไทย บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน


พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและผลงานด้านวัฒนธรรมของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2. สั่งสมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร พัฒนางานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
3. ส่งเสริมพื้นที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบัน
5. ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์


บันทึกข้อมูล 20 ธันวาคม 2564
ที่มา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล ชื่นค้า (ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์)

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900