filler image

 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร :
Museum of Agricultural Culture

filler image

 

ฐานข้อมูลวัตถุในวัฒนธรรมการเกษตร

- muc-rilc.human.ku.ac.th -
filler image

 

ฐานข้อมูลวัตถุในอาศรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน


ข่าวและกิจกรรมimage65-1

พิธีเปิดนิทรรศการและอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร - 8 ก.ย. 65

ชมเนื้อหาเพิ่มเติมวิสัยทัศน์

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสั่งสมและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมการเกษตรของไทย บนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900