โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


บันทึกการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “สาระจากหนังสือเรื่องจูฬะกันตะมงคลของเยรินี”

โดย คณาจารย์ผู้แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา

อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมละมุล

อาจารย์ ดร.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ 

อาจารย์ ดร.เอกพล เจียรพัฒนาคม 

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ กิจการุณ 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


3 กันยายน 2566

บันทึกการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ความรู้เรื่องพระราชพิธีโสกันต์ในสยาม”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี


3 กันยายน 2566

บันทึกการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “คติพราหมณ์และความหมายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ


31 พฤษภาคม 2566

บันทึกการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ: การเปลี่ยนผ่าน
จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

โดย นางสาวรุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี


31 พฤษภาคม 2566

บันทึกการบรรยายทางวิชาการและการสาธิตการบรรเลงเพลงเรื่อง “ดนตรีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

โดย นางบุญตา เขียนทองกุล


31 พฤษภาคม 2566

บันทึกการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี”

31 พฤษภาคม 2566


“นิทรรศการภาพถ่ายเก่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8711

31 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566


โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/FE9CeUwv2FiuogFT8


31 พฤษภาคม 2566

-

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยร่วมสมัยศรทอง รอบรองชนะเลิศ

- บันทึกกิจกรรม youtube

6 พฤษภาคม 2564

-

โครงการคอนเสิร์ตสถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ - ภาพกิจกรรม Google Drive

2 ธันวาคม 2563

-

โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์ “เกษตรเลอค่านาคี” จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนคร

- ภาพกิจกรรม Google Drive

26 พฤศจิกายน 2563

-

โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย: ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

- บันทึกกิจกรรม youtube #ThaiPBS

25 กันยายน 2563

-

โครงการจัดแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ไทย: การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง

-

พฤศจิกายน 2562 มกราคม 2563

-

โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต”

- ภาพกิจกรรม1 Google Drive - ภาพกิจกรรม2 Google Drive - ภาพกิจกรรม3 Google Drive

26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

-

โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมทางดนตรีไทยสู่ดนตรีเอกอาเซียนเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย: คอนเสิร์ต “ดุริยคีตาอุษาคเนย์ กัลยาณิวัฒนานุสรณ์”

- ภาพกิจกรรม Google Drive

29 มีนาคม 2561

-

โครงการเรียนรู้ “เส้นทางข้าวไทย” มรดกไทยในมรดกโลก ณ จังหวัดสุโขทัย

- ภาพกิจกรรม Google Drive

18-19 กุมภาพันธ์ 2561

-

โครงการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการเกษตร สืบสานภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ ณ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

- ภาพกิจกรรม Google Drive

3-5 กุมภาพันธ์ 2561

-

โครงการเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

- ภาพกิจกรรม Google Drive

20 มกราคม 2561

-

โครงการตามรอยวิถีเกษตร: ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

- ภาพกิจกรรม Google Drive

11-14 มกราคม 2561

-

โครงการตามรอยวิถีธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ สำนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่า จังหวัดสกลนคร–ศรีสะเกษ

- ภาพกิจกรรม1 Google Drive - ภาพกิจกรรม2 Google Drive

15-18 ธันวาคม 2560

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900