หนังสือ/ สิ่งพิมพ์

  หนังสือรวบรวมผลงานวิจัย-วิชาการวัฒนธรรมการเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2565
  E-book : https://drive.google.com/file/d/1hq3S-LOeqpmC52Za9aPNP9i_nzttkuUZ/view?usp=sharing    


  หนังสือวันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2540
  E-book : https://heyzine.com/flip-book/7047233aa4.html    


  หนังสือสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
  เผยแพร่พุทธศักราช 2538
  E-book : https://heyzine.com/flip-book/cdaf66251f.html    

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900