บุคลากร

สุภาภรณ์ ไชยภัฏ-
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

Email: amcspn@ku.ac.th

ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง -
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

Email: amcpwj@ku.ac.th

เฉลิมวัฒน์ น้อยดี- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุธาสินี วิหารทอง - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เกษร คำสาลี - พนักงานทั่วไป

.. -


 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900