ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า
ผู้อำนวยการ
Email: rattanaphon.c@ku.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
รองผู้อำนวยการ
Email: ranwarat.p@gmail.com

คณะกรรมการประจำสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ที่ปรึกษา
อาจารย์วรรณา นาวิกมูล
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิดา อังศวานนท์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทักษยา วัชรสารทรัพย์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภพพิศย์ ภพอุดม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อังคณา ใหญ่ยง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ กิจการุณ
กรรมการ
อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล
กรรมการ
นางสุพิญญา กาวไธสง
กรรมการ
นายวิริยะ คงสมบูรณ์
กรรมการ
นางสาวจริยา สุพรรณ
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง
กรรมการ
นางสาวจามีกร ชูเกษม
กรรมการ
นางสุธาสินี วิหารทอง
กรรมการ
นายเฉลิมวัฒน์ น้อยดี
กรรมการและเลขานุการ

 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

..