ความเป็นมา


สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ได้ดำริร่วมกันว่า ควรจะจัดตั้งสถาบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก โดยเฉพาะในด้านภาษาและวัฒนธรรมกอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการในเรื่องนี้มาก่อน จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมถวาย เพราะเป็นเรื่องที่ทรงห่วงใย และทรงพยายามส่งเสริมตลอดมา ท่านอธิการบดีในขณะนั้น (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) จึงได้มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ในขณะนั้น (รศ. กมลา นาคะศิริ) ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้ง “สถาบัน ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา” ขึ้น


เมื่อจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์จึงได้นำโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขอประทานพระวินิจฉัยและขอประทานนามสถาบันเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทรงเห็นชอบในหลักการ และทรงพระกรุณาประทานนามสถาบันว่า “สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์” จากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดตั้งต่อไป


สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) แต่บังเอิญเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจรัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้น การจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จึงชะลอมาเป็นเวลา 3 ปี ถึงปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ขึ้น โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2543 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการบริหารการศึกษาที่เหมือนกันไปอยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 สิงหาคม 2553 จึงให้โอนย้ายสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไปเป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป


อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมนุษยศาสตร์ เป็นดังนี้ ให้ยุบเลิกสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และโอนบุคลากร ทรัพย์สิน หนี้สิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ไปสังกัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 


 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900