หน้าหลัก เกี่ยวกับสถาบัน งานวิจัย ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ ติดต่อ  


ส.ค.ส. พระราชทาน
ในรัชกาลที่ ๙
รำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นิทรรศการ
ร อ ย พ ร ะ บ า ท ย า ต ร า

   ๑. เสด็จฯเกษตรกลางบางเขนครั้งแรก
   ๒. เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตร
   ๓. พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
   ๔. ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาแรก
   ๕. ทรงปล่อยปลาหมอเทศ
   ๖. ทรงปลูกต้นนทรี
   ๗. ทรงดนตรี

ในหลวง รัชกาลที่ ๙
กับงานวันเกษตร

นิทรรศการ "มนุษยศาสตร์
ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช"


slider : Reference http://www.jssor.com/development/index.html

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง
ขับนิทาน นางสิบสอง ขานทำนอง พระรถเมรี : นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์
วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น ๒
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- โครงการ
- โปสเตอร์
- ใบสมัคร
- ลงทะเบียนออนไลน์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ


เดือนมิถุนายน ------ สารพันเรื่อง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทย


รำลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงหว่านข้าว


พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
วันที่ ๕ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๔๘๙
รู้ไว้ใช่ว่า
ภาษาที่ใช้ในการทำนา โดย ขุนวิเศษกสิกิจ (พ.ศ. ๒๔๘๐)

แกะรอยแม่โพสพ
โดย อ.วรรณา นาวิกมูล


เฉลว

ปฏิทินทำนา

ขั้นตอนการทำนาในประเทศไทย


แหล่งสารสนเทศอื่น [link]

วันสำคัญ
ของไทย

เดือน
มิถุนายน

 วันที่ ๕ มิถุนายน วันสำคัญของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์และของชาติ
๕ มิถุนายน - วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
๒๖ มิถุนายน - วันสุนทรภู่

 
 ส วั ส ดี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ยินดีที่ได้รู้จัก

     วิสัยทัศน์ มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
วิสัยทัศน์ : สถาบันฯ ราชนครินทร์ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากลในการสร้างองค์ความรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 

เกี่ยวกับสถาบัน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศ์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ
นโยบายการดำเนินงาน
การบริหารองค์กร
คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ประกันคุณภาพ
ที่ตั้ง

งานวิจัย
 
 
ข่าวสารกิจกรรมและอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกกิจกรร


  แหล่งสารสนเทศอื่น [link]
 

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร
จัดแสดงในรูปนิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ข้อมูล
  รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมการเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ


สถาบันภาษาศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
อาคารศูนย์เรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
 

© 2017 --jameekorn.y@ku.th--
web counter